Domyślny


dr n. med. Marcin Tutak

marcin@aestheticdent.pl

Specjalizacja: protetyka stomatologiczna
Zajmuje się: protetyka, stomatologia estetyczna, stomatologia zachowawcza

Jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej OSIS-EDI. Autor  licznych publikacji w prasie specjalistycznej i doniesień zjazdowych. Bierze aktywny udział w kongresach krajowych i zagranicznych w zakresie stomatologii, protetyki oraz implantologii a przede wszystkim stomatologii estetycznej, co pozwala mu śledzić najnowsze osiągnięcia w dotyczących jego praktyki dziedzinach. Od 1994 roku prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną.

Jest absolwentem Wydziału Stomatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Po ukończeniu studiów współpracował z Przychodnią Stomatologiczną MSWiA oraz pracował na stanowisku Asystenta w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej PAM w Szczecinie.

W 2004 uzyskał tytuł doktora. Posiada specjalizację II stopnia z zakresu protetyki stomatologicznej


dr hab. n. med. Katarzyna Sporniak-Tutak

katarzyna@aestheticdent.pl

Specjalizacja: Chirurgia stomatologiczna i szczękowa
Zajmuje się:  Chirurgia stomatologiczna, szczękowa, ortognatyka

Jest autorką i współautorką publikacji naukowych w krajowych oraz zagranicznych czasopismach medycznych. Głównym przedmiotem jej zainteresowań badawczych jest leczenie implantologiczne pacjentów z niekorzystnymi klinicznie warunkami kostnymi oraz leczenie wad morfologicznych twarzy. Od 25 lat prowadzi prywatną praktyką stomatologiczną.

Jest absolwentką Wydziału Stomatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W 1991 rozpoczęła pracę w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej PAM na stanowisku asystenta. Od 2014 pracuje w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej PUM.

Jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej OSIS-EDI, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego  PTS Sekcji Ortopedii Szczękowej, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (PTCHJU), Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (EACMFS) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej (IOMFS).

W maju 2012 roku wygłosiła rozprawę habilitacyjną na temat wpływu leczenia immunosupresyjnego na tkankę kostną i osteointegrację tytanowych wszczepów śródkostnych. Leki immunosupresyjne stosuje się obecnie coraz częściej, gdyż z roku na rok zwiększa się liczba pacjentów z przeszczepami różnych narządów. W badaniach oceniono wpływ leków immunosupresyjnych na komórki kostne, strukturę kości oraz stopień integracji wszczepu z kością. Stwierdzono, że umiejętne stosowanie tych leków może zminimalizować negatywny wpływ na tkankę kostną, co pozwoli rozszerzyć wskazania do stosowania implantów u pacjentów leczonych lekami immunosupresyjnymi.


dr n. med. Magdalena Miedzik

magdalena@aestheticdent.pl

Specjalizacja: ortodoncja
Zajmuje się: ortodoncja, stomatologia estetyczna i zachowawcza

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego  PTS Sekcji Ortopedii Szczękowej oraz Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego EOS. Uczestniczy w krajowych oraz zagranicznych kongresach naukowych w zakresie tematyki poświęconej ortodoncji. Stale podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w licznych szkoleniach.

Jest absolwentką Wydziału Stomatologii Pomorskiej Akademii Medycznej, którą ukończyła z wyróżnieniem w 2003 roku, uzyskując tytuł lekarza stomatologa. W latach 2005 -2008  była słuchaczką Studium Doktoranckiego PAM przy Katedrze i Zakładzie Ortodoncji. W roku 2008 uzyskała tytuł  doktora nauk medycznych broniąc pracę pod tytułem „Weryfikacja różnych programów komputerowych w ocenie telerentgenogramów bocznych metodą Segnera i Hasunda”.

Posiada specjalizację z ortodoncji.


dr n. med. Małgorzata Domańska

malgorzata@aestheticdent.pl

Zajmuje się: protetyka, stomatologia estetyczna i zachowawcza

Jest absolwentką wydziału Stomatologii Uniwersytetu w Rostocku. Studia i kwalifikacje zdobyte na terenie Niemiec pozwoliły na przyznanie jej niemieckiego prawa wykonywania zawodu. Drogę naukową rozpoczęła w studium  doktoranckim na wydziale Stomatologii Zachowawczej i Biochemii w Rostocku.

Przewód doktorski zamknęła w 1997 broniąc tytuł z oceną „magna cum laude”. Pracowała na etacie w Klinice Kariologii i Endodoncji. Oprócz zainteresowań związanych ze specjalizacją, stale pogłębia wiedzę w zakresie diagnostyki funkcjonalnej narządu żucia oraz najnowszych technologii obejmujących uzupełnienia pełnoceramiczne i implantologiczne.


dr n. med. Piotr Tysiewicz

Specjalizacja: chirurgia stomatologiczna
Zajmuje się: chirurgia stomatologiczna

Ukończył z wyróżnieniem studia stomatologiczne w Pomorskiej Akademii Medycznej. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2005 r. za rozprawę pt.: "Powstanie i rozwój chirurgii stomatologicznej oraz chirurgii szczękowo-twarzowej na Pomorzu Zachodnim w latach 1951-2001".

W 2008 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie chirurgii stomatologicznej. W latach 2003 – 2014 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Zakładu Chirurgii Stomatologicznej PUM w Szczecinie.


dr n. med. Tomasz Smektała

specjalizacja: Protetyka stomatologiczna
zajmuje się: protetyką i stomatologią zachowawczą

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W trakcie studiów został laureatem konkursu na najlepszego studenta stomatologii w Polsce. Jest doktorantem w "Oral and Maxillofacial Surgery Research Lab" na Uniwersytecie św. Łukasza w Brukseli.

Badania

Zespół Aesthetic Dent pod kierownictwem Dr hab. n. med. Katarzyny Sporniak-Tutak bierze udział w wieloośrodkowym programie badawczym skupiającym najbardziej prestiżowe ośrodki naukowe w Szwajcarii, Austrii, USA i Hiszpanii.

 

Aesthetic Dent jest obecnie jedynym ośrodkiem w Polsce prowadzącym badania na tak szeroką skalę w zakresie krótkich implantów. Celem badania jest długofalowa (5,5 roku) ocena funkcjonowania tzw krótkich implantów w trudnych warunkach kostnych. Dzięki zmianie technologii wytwarzania implantów mających na celu zwiększenie powierzchni kontaktu implantu z kością, badamy w naszym gabinecie skuteczność leczenia krótkimi implantami w porównaniu z implantami o standardowych wymiarach.

 

Na podstawie wstępnych rezultatów, spodziewamy się wielu pozytywnych efektów leczenia. Do nich należą: ograniczenie konieczności wykonywania tomografii komputerowej, zmniejszenie napromieniania, ograniczenie i zmniejszenie wykonywania zaawansowanych zabiegów okołoimplantacyjnych takich jak przeszczepy kości czy zabiegi odbudowy kości. Znacznie ulega skróceniu czas leczenia i kosztów z nim związanych. Można je także bezpieczniej stosować u pacjentów obciążonych chorobami ogólnoustrojowymi, które utrudniałyby przebieg zabiegów operacyjnych i gojenia.

 

więcej »